Koneenrakentajakilta ry:n säännötI Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Koneenrakentajakilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä KoRK. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta.

2 §

Kilta jatkaa 7.12.1967 perustetun Koneenrakentajakillan toimintaa.

3 §

Killan kotipaikka on Tampere ja virallinen kieli on suomi.

4 §

Killan tarkoituksena on yhdistää Tampereen teknillisellä yliopistolla konetekniikkaa opiskelevia opiskelijoita, herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä ajaa jäsentensä etuja yliopistossa sekä alaan liittyvissä järjestöissä ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä teollisuuden sekä asiantuntijoiden välillä.

5 §

Tarkoitustensa toteuttamiseksi kilta voi muun muassa:
- järjestää kokouksia, opintomatkoja ja yhteisiä tapahtumia
- hoitaa killan sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa
- luoda ja hoitaa yhteyksiä muihin opiskelijajärjestöihin ja alan ammatillisiin järjestöihin
- ajaa jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa yksin tai yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa
- pitää yllä suhteita Tampereen teknilliseen yliopistoon ja sen yksiköihin ja näiden henkilökuntaan, sen ylioppilaskuntaan, alan ammattijärjestöihin, muihin korkeakouluihin ja opiskelijajärjestöihin, elinkeinoelämään sekä muihin tarpeellisiin sidosryhmiin.
- ylläpitää suhteita entisiin jäseniinsä (alumnit) ja järjestää heille tapaamisia tai muuta toimintaa;
- sekä tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin

6 §

Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, ja testamentteja, harjoittaa yhdistyksen toimintaan liittyvien tuotteiden myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää asianmukaisilla luvilla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Kilta voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

II Jäsenet ja maksut

7 §

Killan jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet, sekä oltermannit ja kunniaoltermannit.

8 §

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt, sekä suorittaa killan jäsenmaksun.

9 §

Killan kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö maksamalla killan kannatusjäsenmaksun.

10§

Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu killasta 17§ mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

11 §

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kokoukselle tekee killan hallitus tai jäsenryhmittymä, jonka suuruus on vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä.

12 §

Killan oltermanniksi voi killan kokous kutsua Tampereen teknillisen yliopiston Teknisten tieteiden tiedekunnan alaisen professorin, joka on osoittanut myötämielisyytensä ja yhteistyöhalunsa kiltaa kohtaan. Valittavan professorin suostumus on kysyttävä ennen valintaa. Oltermannin tehtävänä on toimia killan kummina tiedekunnan suuntaan.

13 §

Oltermanni tulee erota jäsenyydestä, kun hänen työsuhteensa tiedekuntaan tai siihen kuuluvaan laitokseen päättyy. Muutoin hän voi erota esittämällä kirjallisen ilmoituksen eroamisestaan killan hallitukselle. Entisen oltermannin voi killan kokous nimittää kunniaoltermanniksi, joka on elinikäinen. Oltermanni ja kunniaoltermanni rinnastetaan kunniajäseneen ja heidän valinnassaan noudatetaankin samoja määräyksiä, mitä kunniajäsenen valitsemisesta on määrätty 11§:ssä. Oltermannilla ja kunniaoltermannilla on samat oikeudet kuin kunniajäsenillä.

14 §

Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1.9.-31.8. välisen ajan.

15 §

Varsinaisen jäsenen tulee maksaa killan jäsenmaksu lokakuun loppuun ja kannatusjäsenen helmikuun loppuun mennessä. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kahden kuukauden kuluttua määräajasta, jäsenen katsotaan eronneen killasta. Killan jäsenellä on myös oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen pitää maksaa mahdolliset velkansa killalle ja luovuttaa killalle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.

16 §

Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi killan hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen korkeintaan puoleksi vuodeksi killan järjestämiin tilaisuuksiin. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

17 §

Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen päätöksen tekemistä asianomaista on kuultava, tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.

18 §

Kunniajäsenet voivat olla myös varsinaisia jäseniä, jos he täyttävät varsinaisen jäsenyyden ehdot (8§), vaikka ovatkin vapautettuja jäsenmaksuista (14§).

19 §

Kilta pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

III Killan kokoukset

20 §

Killan yleiskokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus. Näissä säännöissä killan yleiskokouksista käytetään nimitystä killan kokous.

21 §

Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja siinä on ainakin:
– käsiteltävä edellisen tilikauden toimintakertomus,
– käsiteltävä hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
– kuultava toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

22 §

Syyskokous on pidettävä viimeistään marraskuussan aikana ja siinä on ainakin:
– valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
– valittava kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet,
– päätettävä killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle tilikaudelle,
– käsiteltävä hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

23 §

Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) killan äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti killan hallitukselta vaati. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

24 §

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan varsinaiset jäsenet. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kokouksen päätöksellä puhe- ja läsnäolo-oikeus voidaan myöntää myös kiltaan kuulumattomalle.

25 §

Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta killan virallisella ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

26 §

Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

27 §

Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

IV Päätöksentekojärjestys ja vaalit

28 §

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

29 §

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

30 §

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

31 §

Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

32 §

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty.

V Killan hallitus ja toimihenkilöt

33 §

Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä,joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

34 §

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

35 §

Hallituksen tehtävänä on:
- johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
- valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
- laatia toimintakertomus, tilinpäätös, sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi
- kutsua killan kokoukset koolle
- hyväksyä toimikuntien toimintakertomukset
- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäväksi
- hyväksyä killan uuden jäsenet.

36 §

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle päättää hallitus.

37 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla koolle kutsuttu ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

38 §

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

39 §

Killan hallitus tai killan kokous voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä,hallitus kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

40 §

Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

41 §

Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI Hallinto ja talous

42 §

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

43 § Killan taloutta ja hallintoa valvovat kaksi (2) toiminnantarkastajaa, joiden toimikausi on kalenterivuosi.

44 §

Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua killan talouteen ja hallintoon. Lisäksi toiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.

VII Valitukset

45 §

Yhdistyksen jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikutanut päätöksen tekemiseen. Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

VIII Erityismääräyksiä

46 §

Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

47 §

Killan purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi.

48 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

49 §

Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä merkkiohjesäännöllä.

50 §

Sääntömuutos tai purkamispäätös astuu voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

51 §

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.

Koneenrakentajakilta ry:n merkkiohjesääntö

https://korkkaaja.cc.tut.fi/rekisteriseloste/Koneenrakentajakilta_ry_merkkiohjes%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_18112020.pdf
~